Některé příkazy v Linuxu

ZPĚT

Adresář v Linuxu Oddělovačem jmen adresářů je znak "/" (lomítko).
Kořenový adresář (root) "/"
Každý adresář obsahuje položky "." (tento adresář) a ".." (nadřazený adresář)
alias Přezdívka. vypíše nám změněné nastavení příkazů. Příkazy můžeme upravit. Takže například příkaz ls, může potom znamenat ls --color=auto  (zajistí barevný výpis souborů). Definují se nejčastěji v souboru ~/.bashrc, kde jsou už i některé předpřipravené aliasy. stačí je odkomentovat (smazat #). Zapisuje se např.: alias ll='ls -l'. Pak stačí zmáčknout 2x klávesu "l" a vykoná se příkaz "ls -l" Dočasné aliasy: zadáme příkaz  alias la='ls -A' a pak už bude znamenat la jako by jsme zadali ls -A a pro odstranění slouží příkaz unalias název , unalias -a odstraní všechny přezdívky.
alien "Vyrobí" z rpm balíčku balíček deb, nebo obráceně (pracuje i z balíčky pro Slackware "tgz"). alien -d balicek.rpm > vznikne balíček deb alien -r balicek.deb > vznikne balíček rpm Pozor!!! Takto vygenerované balíčky nemusí být funkční, protože si už nehlídají závislosti. Proto vždy takovýto program spustíme poprvé z konzole, aby jsme viděli jestli mu neschází nějaká knihovna! (nebo použít příkaz ldd)
arp  arp -a výpis internetové i hardwarové adresy všech hostitelů
./configure --help Vypíše možné volby pří kompilaci programů (je-li configure přítomen)
cd /cesta/k/adresari změna pracovního adresáře. Tip! Vždy pro doplnění jména používejte Tabulátor, v některých distribucích nutno zmáčknout 2x!! cd -  návrat do minulého adresáře; cd..  návrat do nadřazeného adresáře cd bez volby nás vrátí do našeho domácího adresáře /home/uzivatel
cp Kopírování cp zdroj cíl
cat soubor Vypíše obsah souboru a ukončí se. cat -n soubor zobrazí a očísluje řádky souboru. cat -b soubor - vynechá prázdné řádky cat -v soubor zobrazí i netištitelné znaky
clear Vyčistí terminál
dd Konvertuje a kopíruje soubor. Vytvoření obrazu diskety partition atp. Záloha (obraz) partition s kompresí:  dd if=patition | gzip -c -9 [ >soubor | |poslat někam ] (partition je např. /dev/hda5 atp.  Obraz (image) uložen na disketu: dd if=/soubor.img of=/dev/fd0
df Obsazení harddisků Tip!! = df -h -x -a (nebo jen df -hxa)
diff Vzájemné porovnávání obsahu dvou souborů. Vytvoření záplaty. diff soubor1 soubor2 >soubor3 vypíše v textové podobě rozdíly soubor2 oproti soubor1 do soubor3. Pak zadáme patch soubor1 soubor3 >soubor2 aplikuje rozdílový soubor na původní soubor
dmesg Zobrazí řídící zprávy systému od posledního restartu. dmesg | grep agpgart  Zobrazí informace o agpgert. Jinak použijte pro ostatní infjormace less /var/log/dmesg
dmesg | grep -i eth0 (wlan0)
du Zjišťování velikosti souboru a složek Tip!! = du -ha --max-depth=2 (h - v M, k G; - zobrazí i soubory --max-depth=2 - hloubka vnoření)  du  -S  adresar|  sort  -n  výpis dle  velikosti
echo Vypíše na obrazovku předané argumenty
enca soubor.txt Program z České republiky. Dokáže rozpoznat a změnit kódování textu. Bez argumentů zobrazí popis kódování znaků. enca - e soubor.txt zobrazí název kódování, který používá enca, enca -n aliases soubor.txt zobrazí všechny známé kódování, enca -lb vypíše všechny podporované kódování,  enca -x cp1250 soubor.txt převede tento soubor na kódování MS-Windows cp 1250
env Spuštění programu ve změněném prostředí. Výpis proměnných našeho systému. env | sort | less nám abecedně seřadí proměnné a otevře v programu less
ethtool Jako root ethtool -i eth0 zjistí jaké zařízení eth0 používá modul. Dále viz dmesg
export Nastavení proměnných.export JAVA_HOME="/usr/local/j2sdk_verze určí, kde je program java a export PATH="$JAVA_HOME/bin":$PATH nám přidá do proměnné PATH další adresář s javou, aby byla java nalezena dalšími programy. export LANGUAGE=cs_CZ:cs:sk_SK:sk:pl_PL:pl nám zajistí, že systém bude s námi komunikovat vícejazyčně. Musíme mít ale nainstalovány jazykové balíčky pro zvolený jazyk (v tomto případě český, slovenský a polský). Proměnná LANGUAGE se zapisuje v Ubuntu a Debianu do /etc/environment  a v Mandrivě atp. do /etc/sysconfig/i18n, jestliže chceme, aby toto nastavení bylo pro celý systém ve tvaru LANGUAGE=. Ostatní proměnné pokud se mají vždy nastavit lze zapsat např. do /home/uživatel/.bash_profile
file soubor Identifikace souborů
find Hledání souborů. Nejčastěji se používá s argumentem -name Např.: find ~/programy/ -name *deb nám vypíše všechny balíčky v adresáři "programy" končící na deb jestli tam ale nějaké máme
free Jak je to s pamětí počítače. Používá se volba free -mt
fuser fuser /dev/dsp který proces používá zvukovku fuser /dev/cdrom který proces používá mechaniku, když nelze otevřít. Příkaz kill -9 cislo_procesu nám tento proces násilně ukončí fuser -k /dev/cdrom ukončí proces používající mechaniku automaticky.

$ fuser -kimv /mnt/novell/

USER PID ACCESS COMMAND
/mnt/novell/: jablko 6358 ..c.. nautilus

Kill process 6358 ? (y/N) y
grep Filtr. Např.: cat ~/.bashrc | grep -i ali nám v tomto souboru vypíše dle vzoru ali všechny řádky obsahující tento řetězec ( -i = nebude brát ohled na velikost písmen)
groups uzivatel Vypíše všechny skupiny do kterých uživatel patří
halt Vypnutí počítače
hostname hostname -i výpis IP adresy, hostname -s název stanice, hostname -d jméno domainy
hdparm Nastavování a získávání informací o mechanikách a harddiscích hdparm -I /dev/hda (b,c) = informace o našem hardware
htop Výborný interaktivní program do konzole, nahrazující programy ps a top. Vytížení procesoru, opsazení pamětí, ukončení procesů atp. Přehledné barevné schéma.
checkinstall Používá se při instalaci ze zdrojového kódu. Když tímto příkazem nahradíme příkaz make install  vygeneruje se balíček deb, rpm, nebo tgz, který se v některých distribucích taky hned nainstaluje. (v Mandrivě se jen vytvoří balíček, který pak musíme nainstalovat). Musíme být přihlášeni jako root.
chmod cislo soubor Nastavení práv pomocí číselného vyjádření ( je možnost použít i nastavení pomocí písmen viz man chmod)
Speciální práva owner- vlastník group-skupina others-ostatní
U G S R W X R W X R W X
4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1
- - - r w x r - x r - x
0 0 0 4 2 1 4 0 1 4 0 1
0 7 5 5

R  - read, právo na čtení (čtení obsahu souboru; prohlížení obsahu adresáře)
W - write, právo na zápis (změna obsahu souboru; vytváření a mazání souborů v adresáři)
X  - execute, právo na spouštění (spouštění souboru = script, či binární soubor; vstup do adresáře

Speciální práva  normální uživatelé tyto práva nepoužívají "0" na začátku se nemusí psát (0755 stačí jen 755)
U - setuid (set user id) má význam u spustitelných souborů - program se spustí jakoby ho spouštěl jeho vlastník
G - setgid (set group id) funkce podobná jako u setuid vztahující se na skupinu (záměna uživatelské skupiny za skupinu daného souboru), adresář s nastaveným setgid přiděluje nově vytvořeným souborům stejnou skupinu
S - sticky bit se už skoro nepoužívá.  Slouží k zrychlenému startu programu, protože se obsah souboru ponechá ve vyrovnávací paměti, adresář s nastaveným sticky bitem dovolí uživateli mazat jen vlastní soubory.

Příklady:
chmod 755 /home/uzivatel/dokumenty
(skupina a ostatní mohou do adresáře "dokumenty" vstoupit a prohlížet jeho obsah, ale nemohou vytvářet a mazat soubory)
chmod 720 /home/uzivatel/dokumenty/zivotopis.txt (zakázali jsme skupině měnit obsah souboru "zivotopis.txt" a ostatní nemohou tento soubor ani číst)
chmod 444 /home/uzivatel/dokumenty/zivotopis.txt (všechny skupiny nají nastaveny práva pouze ke čtení)
chmod 751 /usr/bin/eagle (musíme se přihlásit jako root, abychom mohli nastavit práva pro spuštění programu "eagle" skupina může navíc i tento spustitelný soubor číst

Tip! Chceme-li změnit přístupová práva najednou i v podadresářích zadáme za cestu přepínač -R např.:
chmod 755 /cesta/k/adresari/ -R
chown Tímto příkazem lze změnit vlastníka i skupinu. Vlastníka může měnit jen root. Při změně skupiny začneme vždy tečkou. chown novy_uzivatel soubor ; chown .nova_skupina soubor   ;  najednou chown novy_uzivatel.nova_skupina soubor

Tip!
Změna vlastníka i skupiny i v podadresářích:
chown vlastnik.skupina /cesta/k/adresari/ -R
ifconfig vypíše ethernetovou adresu, masku, internetovou adresu. Používá se pro různá síťová nastavení.
init 3, init 5 První příkaz ukončí grafické prostředí, druhý ho opět nastartuje
kill cislo_procesu Ukončí proces s uklízením (číslo procesu zjistíme např.: programem ps, htop, nebo grafickou aplikací kpm, která se v prostředí KDE spouští kl. zkr. Ctrl+Esc)
kill -9 cislo_procesu Násilné ukončení procesu bez úklidu (PID)
killall nazev_procesu Ukončí proces či procesy se stejným názvem (doporučuji raději používat příkaz kill)
ldconfig -v Výpis verzí knihoven
ldd Aktuální výpis závislostí (chybí-li některá knihovna zobrazí se místo cesty ke knihovně text "not found" a musíme knihovnu doinstalovat) ldd /cesta/k/spustitelnemu/souboru cestu zjistíme příkazem which prikaz pak zadáme např.: ldd /usr/bin/mc, nebo ldd /bin/cat (lze samozdřejmě zadat i toto: ldd `which prikaz`)
less soubor Prohlížení souborů "/" hledane_slovo nám označí všechny hledané slova. Pro zobrazení následujícího slova zmáčkneme "n" předchozí slovo "N" "SPACE" nás posune na další stranu a "b" nás vrátí zpět na předchozí stranu
ln -s vytvoření symbolického odkazu Např. "ln -s /usr/share/myspell/dicts/cs-CZ.dic ~/programy/nvu-1.0/components/myspell/" nám vytvoří symbolický odkaz na český slovník cs-CZ.dic, aby nám fungovala kontrola pravopisu v programu "NVU", který je v adresáři ~/programy/nvu-1.0
locate hledaný_soubor Rychlé vyhledávání, které vyhledává ve stále aktualizované databázi harddisku
ls Výpis obsahu adresáře  ls -a vypíše i skryté soubory ls -l vidíme nastavení práv, datum vytvoření, počet odkazů, ls -t řadí soubory dle data, ls -1F   "1" - nám zajistí výpis ve sloupci "F" nám přidá k adresářům "/" a k symbolickým odkazům @ což je velice užitečné. Další zajímavý přepínač je "R", který zobrazí i obsah  podadresářů
lsmod vypíše používané moduly
lspci lspci -vv informace o zařízení na PCI zběrnici podrobně
man prikaz Zobrazí manuálovou stránku prikaz  man příkaz | col -b > nazev_souboru.txt uloží manuálovou stránku do souboru. man -a příkaz nám postupně zobrazí všechny manuálové stránky odpovídající našemu vzoru. Klávesou "q" a pak ENTER se dostaneme na další manuálovou stránku

sekce manuálových stránek (některé manuály jsou ale špatně zařazeny):
  1. Příkazy uživatelské úrovně
  2. Systémová volání
  3. Knihovní funkce
  4. Zařízení a ovladače zařízení
  5. Formáty (konfiguračních) souborů
  6. Hry
  7. Různé (ASCII), popisy maker
  8. Nástroje pro údržbu systému
mc Midnight commander velice hojně používaný soborový manažer v Linuxu
md5sum md5sum soubor.iso > soubor.iso.md5 = vygenerování kontrolního součtu MD5 pro soubor.iso. Kontrolní soubor obsahuje číslo a název kontrolovaného programu nabo obrazu iso. 
md5sum -cv soubor.iso.md5 = kontrola kontrolního součtu MD5 (soubor.iso a soubor.iso.md5 musí být ve stejném adresáři) Využívá se hlavně pro kontrolu stažených dat z internetu.
Je-li kontrolní součet na internetu:
md5sum program-xx.tar.gz vypíše v konzoli kontrolní součet, který si zkontrolujeme z číslem na internetu očima, nebo číslo z internetu zkopírujeme do souboru pak dvě mezery a zapíšeme název kontrolovaného souboru program-xx.tar.gz. Uložíme zase pod libovolným jménem. 
modprobe modul Natáhme modul a modprobe -r modul odstraní modul (moduly, které chceme nahrát pří startu  v UBUNTU a Debianu zapíšeme do /etc/modules např.: nvidia ndiswrapper atp. V Mandrivě je to soubor /etc/modprobe.preload
mount Připojování zařízení. Pro zjednodušení se využívá soubor /etc/fstab kde se definují podmínky a cesty připojení. Tento soubor musíte znát. Zde je jeden z mnoha popisů souboru fstab na internetu ( příkaz umount zařízení odpojuje).
mount soubor.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop = připojí obraz CD  soubor.iso do adresáře /media/iso a můžeme k němu přistupovat jako do cdrom mechaniky
mv Přesouvání souborů mv zdroj cíl
mkdir nazev_adresare Vytvoření adresáře mkdir -p  vytvoří celou zadanou cestu i s podadresáři
more soubor Prohlížení souborů
netstat zobrazuje síťovou statistiku. netstat -r zobrazí směrovací tabulku jádra 
passwd Změna hesla
patch Slouží k aplikaci záplat viz diff
pidof program1 program2 Výpis PID zadaných programů
ping IP Měření odezvy IP 
příkaz --help Vypíše krátkou nápovědu
ps Zobrazení procesů (ps -ef zobrazí všechny procesy s plným výpisem, ps -fu jablko zobrazí všechny  procesy od uživatele jablko, ps -u jablko -o pid,cmd zobrazí číslo procesu s plnou cestu procesu. Nahradíme-li přepínač f přepínačem l zkrátí se nám CMD jen na název procesu ps -lu jablko
pwd Zobrazí pracovní adresář i s absolutní cestou (kde se právě nacházíme)
reboot Restart počítače
recode Změna kódování. recode -f ISO-8859-2..1250 soubor.txt převede text v souboru z kódování ISO-8859-2 (unix) do kódování Windows (1250), recode -f 1250..ascii soubor.txt z windows kódování na text bez háčků a čárek
rm Smazání souboru rm -r smaže i neprázdné adresáře rm -rf smaže vše bez ptaní, máme-li dostatečná práva
rmdir Smazání prázdného adresáře
route Výpis IP adresy, gateway (brána), masky a rozhraní
set Bez argumentů vypíše aktuální promměnné
sipcalc sipcalc 192.168.1.11 255.255.255.0 (adresa maska) vypíše nám správné hodnoty (např. brány atp.)
startx Nastartování grafického prostředí
strace prikaz Hledání problémů. Sleduje systémové volání a signály.  Např. strace -o str_příkaz.txt příkaz nám celé hlášení uloží do souboru str_příkaz.txt
stty -a Tímto příkazem zjistíme nastavení speciálních znaků.  ^C ... ctrl-C (ordinální hodnota 3). 
intr Násilně ukončí běžící proces (^C)
eof Ukončení vstupu (např. z klávesnice; ^D; End of File; EOF)
stop Pozastavení výpisu (např. na obrazovku; ^S; X-off)
start Pokračování ve výpisu (^Q; X-on)
susp Pozastavení procesu (resp. jeho převedení pod job control; ^Z)
su su -l uzivatel nastaví prostředí pro uzivatel (musíme znát heslo). Stačí zadat su uzivatel. Ukončíme příkazem exit
symlinks Správa symbolických odkazů (viz. ln -s) Např.: symlinks -v /dev nám vypíše informace o stavu všech symbolických odkazů v adresáři /dev (symlinks -vd /dev, odstraní všechny porušené odkazy v adresáři /dev)
dangling: /dev/modem -> ttySL0 (tento odkaz je porušený)
relative: /dev/dvdrw -> hdc (funkční odkaz)
relative: /dev/dvd -> hdc  ( funkční odkaz)
other_fs: /dev/MAKEDEV -> /sbin/MAKEDEV (odkaz, který vede přes různé souborové systémy)
other_fs: /dev/sndstat -> /proc/asound/oss/sndstat
other_fs: /dev/core -> /proc/kcore
other_fs: /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
other_fs: /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
Systémové informace less /var/log/dmesg ; less /proc/meminfoless /proc/cpuinfo a další soubory v adresáři /proc/ ;  less /var/log/messages nás infjormuje co se právě děje. Viz tail
tail Implicitně vypisuje posledních 10 řádků souboru a ukončí se  (tail /var/log/messages) důležitý je přepínač "-f", který způsobí, že se program tail neukončí, ale stále vypisuje příchozí data. Využívá se při čtení logů. tail -f /var/log/messages např. při zasunutí USB zařízení.
tar Standartní archivátor v Linuxu
touch soubor Existuje-li "soubor" aktualizuje se jeho datum a čas, aniž se změní jeho obsah. Nejčastěji se používá na vytvoření nového souboru.
top  Interaktivní zobrazení jednotlivých procesů (doporučuji htop)
tree Výpis obsahu adresáře v konzoli tree -d nám zobrazí jen adresáře ytree je jeho grafická konzolová nádstavba se zajímavým ovládáním
udevinfo udevinfo -a -p /sys/class/net/eth0/ podrobné informace atp.
uname uname -a vypíše systém, název našeho PC, aktuální kernel, datum, uname -r nám vypíše verzi aktuálního jádra
uptime vypíše čas posledního rebootu
vi/vim V Linuxu určitě nejpoužívanější editor.  Popis  verze 7.0 je na abclinuxu.cz vim-7.0
whereis program Kde se nainstaloval program a kde má manuálové stránky. Jsou-li k dispozici zdrojové soubory, zobrazí je taky
which spustitelny_program Vypíše absolutní cestu k spustitelnému programu
w Detailní popis všech uživatelů přihlášených v systému